Âéôñßíá åìðïñéêïý êáôáóôÞìáôïò ãéá ôéò ÷åéìåñéíÝò åêðôþóåéò, ïé ïðïßåò îåêéíïýí ôçí ÄåõôÝñá 8 Éáíïõáñßïõ 2018, êáé èá ïëïêëçñùèïýí ôçí ÔåôÜñôç 28 Öåâñïõáñßïõ. Ç ÅÓÅÅ êáëåß ôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò íá óåâáóôïýí ôïõò êáíüíåò áíáãñáöÞò ðáëáéþí êáé íÝùí ìåéùìÝíùí ôéìþí, åíþ ðñïåéäïðïéåß ãéá ôçí åðéâïëÞ ðñïóôßìùí üóïõò ðáñáâïýí ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí. (EUROKINISSI/ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÓÙÔÇÑÇÓ)

Με μεγάλες προσφορές από τους εμπόρους αναμένεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η πρεμιέρα των φετινών θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Οι καταστηματάρχες διανύουν μια μεγάλη περίοδο αναδουλειάς που ουσιαστικά ήρθε να προστεθεί στο δίμηνο κλείσιμο των μαγαζιών τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των καλοκαιρινών εκπτώσεων, που φέτος “πέφτει” στις 19 Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι βάσει της νομοθεσίας επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις εξής οκτώ Κυριακές: Την πρώτη των χειμερινών εκπτώσεων, των θερινών εκπτώσεων και του εκπτωτικού δεκαημέρου του Νοεμβρίου.

Δυτική Αχαΐα: Με έντονη ζέστη… Κυριακή για παραλία!

Previous article

Στο Καραμανδάνειο 11χρονος που χτυπήθηκε από τρακτέρ

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Featured