Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: “ Συντήρηση οδού Χαραυγή – Πόρτες ” με προϋπολογισμό έργου : 600.000,00 € με Φ.Π.Α (Σ.Α.Ε.Π.501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004).

06_____signed_1