0

Για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ύστερα από την υπ’ αριθ. 83/2020 (ΑΔΑ:62ΠΡΩ9Ν-Θ3Ν)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 116880/21-7-2020
(ΑΔΑ:6ΘΞΛΟΡ1Φ-ΙΚ9) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ.
50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/03 (315 Α), 44/2005
(63 Α), 116/06 (115 Α) και 146/07 (185 Α), καθώς και με τους Ν. 4115/13 (24 Α) και
4148/13 (99 Α) (Κωδικοποίηση Προσοντολογίου), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα(12) μηνών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει, μετά την
αντικατάστασή του από την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και όπως αυτό
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ
102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015 (Α΄161) και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (Α΄102), την περιπτ. ιε της παρ 2 του
άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09, συνολικού
αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και
πρόσκαιρες ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας της πολιτικής προστασίας του
δήμου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Κοτανίδου: Πιθανόν να είναι υποχρεωτική η μάσκα στα σχολεία από τον Σεπτέμβρη

Previous article

ΦΩΤΟ- ΕΣΚΑ: Με επιτυχία οι προβολές θερινού σινεμά στον Κάτω Αλισσό

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.