Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Περιβάλλοντος κ.κ. Αλ. Χαρίτση και Σ. Φάμελλου με θέμα «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

 

Η συγκεκριμένη  Κ.Υ.Α. έχει να κάνει με τον καθορισμό των γενικών κανόνων τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με το αρ.9 του ν.2939/2001 και το αρ.237 του Κλεισθένη για τονπροσδιορισμό των εισφορών και τελών που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία από αυτόν.

Εφαρμόζεται στο σύνολο των ΦΟΔΣΑ που έχουν συσταθεί σε Δήμους των περιφερειών της ηπειρωτικής Χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Δεν εφαρμόζεται στα νησιά που οι αρμοδιότητες του αρ.227 του Κλεισθένη ασκούνται από τις Υπηρεσίες των Δήμων ή από νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν ως μέλη νησιωτικούς OTAA’ βαθμού.

Οι Υπουργοί καθόρισαν τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του Κανονισμού και το ελάχιστο περιεχόμενό του (αρ.2).Προσδιόρισαν τους γενικούς κανόνες τιμολόγησης ανά παρεχόμενη υπηρεσία (αρ.3), καθώς και κανόνες υπολογισμού, επαλήθευσης και υποβολής στοιχείων των ΟΤΑ (αρ.4).

 Η Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

« Υπεγράφη από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (1277 Β/15.4.19) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η νέα τιμολογιακή πολιτική για τους Δήμους, με κίνητρα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή από πολίτες και επαγγελματίες.

Η έκδοση ΚΥΑ προβλέπεται στο νόμο για την αναβάθμιση της ανακύκλωσης (ν.4496/2017) και είναι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ν.4555/2018), το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Με βάση την ΚΥΑ από την 01/01/2020 θα εφαρμόζεται διαφορετική τιμολόγηση των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων.

Επιπλέον, η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση, στη χωριστή συλλογή συσκευασιών και βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα) και γενικά στην εκτροπή από την ταφή θα οδηγεί σε μείωση της εισφοράς του στον ΦΟΔΣΑ. Έτσι, το συνολικό ποσό εισφοράς κάθε ΟΤΑ προς τους ΦΟΔΣΑ, απομειώνεται από 5% έως 25%, ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε ΟΤΑ.

Επίσης, καθορίζεται νέος τρόπος διαμόρφωσης του Κανονισμού Τιμολόγησης, με την ενσωμάτωση κινήτρων για την ενθάρρυνση της σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων των Δήμων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος των δημοτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει άμεσα τις σχετικές προβλέψεις, ώστε να προκύψουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Τέλος, η έκδοση της ΚΥΑ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ριζικές αλλαγές στην παραγωγή και την κατανάλωση, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση υλικών και τη σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον η μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων, ενώ διασφαλίζει ότι τα απόβλητα υλικά θα ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά, εισφέροντας πολύτιμους πόρους στην οικονομία. »

Πείρος-Παραπείρος: Αρχίζει να γεμίζει το φράγμα

Previous article

Σήμερα ο φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ για την ενίσχυση του Ειδικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

More in Ελλάδα