13 C
West Greece
Αρχική Δυτική Αχαϊα Φλόκα: Αυτή είναι η νέα προγραμματική σύμβαση

Φλόκα: Αυτή είναι η νέα προγραμματική σύμβαση

- Advertisement -

Αυτή είναι η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, του δήμου Πατρέων και του δήμου δυτικής Αχαΐας, που αφορά το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Φλόκα, όπως το έδωσε στη δημοσιότητας ο δήμος δυτικής Αχαΐας. 

Το θέμα της λύσης της προηγούμενης σύμβασης και η έγκριση της νέας, θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, λόγω covid-19.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

 1. Του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Ν. Αχαΐας
 2. του Δήμου Πατρέων

και

 1. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

για την Πράξη

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»

Πάτρα, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»

 

Στα Λουσικά, σήμερα την ………………. Σεπτεμβρίου 2020 , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων (στην συνέχεια «συμβαλλόμενα μέρη») :

 1. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας, που εδρεύει στα Λουσικά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Αλεξόπουλο Γρηγόρη και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής «ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ»
 2. του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη Κωνσταντίνο
 3. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Μυλωνά Σπύρο

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την με κωδ.14.6Ι.27.8.1.3 α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3352 πρόσκληση «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και με τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων»
 4. Την υπ’ αριθμ. ……/2020 (ΑΔΑ: ………………) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ , με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της για την υπογραφή της.
 5. Την υπ’ αριθμ. …../2020 (ΑΔΑ: ………………..) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της για την υπογραφή της.
 6. Την υπ’ αριθμ. ……../2020 (ΑΔΑ: ………………..) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της για την υπογραφή της.

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίας αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π): «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και με τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Υποέργο 1: (ϊ) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 53.000 t/έτος περίπου. Στη ΜΕΑ θα υφίστανται επεξεργασία τα υπολειμματικά απορρίμματα μετά από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου της ΠΕ Αχαΐας, το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Πάτρας και το υπόλειμμα των δύο Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) από κάθε μονάδα που προβλέπονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα. Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει επί μέρους (α) μηχανική διαλογή / διαχωρισμό και ανάκτηση υλικών και (β) αερόβια σταθεροποίηση των διαχωριζομένων βιογενών οργανικών, ωρίμανση και ραφινάρισμα του σταθεροποιημένου υλικού προς παραγωγή compost τύπου Α. (ii) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) δυναμικότητας 8.000 t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση των Δήμων Δυτικής Αχαΐας, Ερύμανθου και του Δήμου Πατρέων, με κομποστοποίηση, ωρίμανση και ραφινάρισμα των βιοαποβλήτων προς παραγωγή υψηλής ποιότητας compost.
 • Υποέργο 2: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου.
 • Υποέργο 3: Συνδέσεις και μεταφορά ΟΚΩ.
 • Υποέργο 4: Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνας ή επίβλεψη
 • Υποέργο 5: Απαλλοτριώσεις

Στο πλαίσιο του έργου:

 • ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ είναι ο «κύριος του έργου», αλλά δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία που να καλύπτει τις απαιτήσεις για την  υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
 • ο Δ. Πατρέων μέλος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου και
 • ο Δ. Δυτικής Αχαΐας, μέλος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, έχει τη χωρική αρμοδιότητα στην περιοχή του έργου

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ο καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των συμβαλλομένων και του πλαισίου συνεργασίας τους για την υλοποίηση του έργου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης:

 • ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, εκτός από Κύριος του έργου, είναι και ο δικαιούχος του έργου στο Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και λήπτης της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ, καθώς και η προϊσταμένη αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ., κατά την διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών , των εργασιών για την εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
 • ο Δήμoς Πατρέων θα διαθέσει την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου & Η/Μ προκειμένου να λειτουργήσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, που αναλαμβάνει την διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης εποπτείας και επίβλεψης της σύμβασης κατασκευής του έργου.
 • Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετέχει στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου
 • Τεχνικά συμβούλια, έκαστο καθ’ ύλην αρμοδιότητας, είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / τμήμα Κατασκευών Γενική Γραμματεία Υποδομών.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο ΣΥΔΙΣΑ ως Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

 • Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ασκεί τα καθήκοντα της προϊσταμένης αρχής κατά την διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών , των εργασιών για την εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί, ως προϊσταμένη αρχή την υλοποίηση του έργου να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 • Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020 και όπως ισχύει.
 • Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να διενεργεί τις πληρωμές προς τους αναδόχους του έργου ή λοιπούς φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίησή του (επιχειρήσεις ΩΚΟ, Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ).
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να ορίσει εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των στελεχών του και του επιστημονικού προσωπικού του για την υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στους συμβαλλόμενους Φορείς την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
 • Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
 • Να συνεργάζεται με τους συμβαλλόμενους Φορείς για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2. Δήμος Πατρέων αναλαμβάνει:

 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτει σχετικά με το έργο.
 • Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Να εκτελεί τον ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του Έργου
 • Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για την υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και των συνοδευτικών εγγράφων.
 • Τη μέριμνα για την έκδοση αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων (εγκρίσεις μελετών, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδειες λειτουργίας κ.λ.π.) που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης
 • Να διαθέσει τους απαραίτητους μηχανικούς και επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων επίβλεψης, διεύθυνσης και παραλαβής του Έργου.
 • Να διαθέσει την Οικονομική του Υπηρεσία για να υποστηρίξει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του Έργου εφόσον ζητηθεί από τον Κύριο του Έργου.

2.3. Δήμος Δυτικής Αχαΐας:

 • Να συνεργαστεί με την Προϊστάμενη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποστηρίζοντάς την με το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό του Δήμου για την υλοποίηση του Έργου.
 • Να παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
 • Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο   των  38.189.673,95 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός των έργων αναλύεται ως εξής:

37.432.508,84. € 307.165,11 €  320.000,00€ 50.000,00 € 80.000,00€
 • Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) &

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ):

 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου
 • Συνδέσεις και μεταφορά ΟΚΩ.
 • Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνας ή επίβλεψη
 • Απαλλοτριώσεις

 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π., εφόσον τροποποιηθούν τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Οι πόροι για την υλοποίηση του έργου θα προέρχονται από το ΠΔΕ

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τα Λουσικά Αχαΐας.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από έναν εκπρόσωπο  με τον αναπληρωτή του που θα ορίσει κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Κυρίου του Έργου. Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και με τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων», ο Κύριος του έργου και  οι αντισυμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των  μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των  μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται το μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει εντός 7 ημερών μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλα  τα συμβαλλόμενα μέρη.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι αντισυμβαλλόμενοι Φορείς  ευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι των τρίτων οι αντισυμβαλλόμενοι  Φορείς ευθύνονται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΡΗΤΡΕΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαίο υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Πάτρας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου και των συμβαλλομένων  φορέων για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του  φορέα στον οποίο απασχολείται το προσωπικό αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στους συμβαλλόμενους Φορείς.

 

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στους συμβαλλόμενους Φορείς η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε οι αντισυμβαλλόμενοι Φορείς  ευθύνονται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων Φορέων.
 • Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει η Διευθύνουσα Υπηρεσία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικό και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
 • Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

 Για τον  Σύνδεσμο Διαχείρισης                        Για τον Δήμο Πατρέων  

Στερέων Αποβλήτων    

 

Για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 1. Τίτλος Πράξης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Υποέργο 1:(i) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) (ii) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ)

Υποέργο 2:Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου .

Υποέργο 3: Συνδέσεις και μεταφορά ΟΚΩ.

Υποέργο 4: Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνας ή επίβλεψη

Υποέργο 5: Απαλλοτριώσεις

 

 1. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ)Ν. Αχαΐας

 1. Δικαιούχος

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ)Ν. Αχαΐας

 1. Φορέας λειτουργίας,

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ)Ν. Αχαΐας

 1. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης[1]

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η κατασκευή Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Πιο συγκεκριμένα το Έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα Τμήματά του:

 • Υποέργο 1: (i) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 53.000 t/έτος περίπου για  (α)  υπολειμματικά απορρίμματα, δηλαδή τα υλικά των πράσινων και γκρι κάδων, μετά από τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), όπου θα διαχωρίζονται από τα ανακυκλώσιμα υλικά και από τα καθαρά βιοαπόβλητα,  η οποία θα εξυπηρετεί τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου της ΠΕ Αχαΐας, (β) το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Πάτρας και (γ) το υπόλειμμα των δύο Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) από κάθε μονάδα που προβλέπονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα. Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει (α) μηχανική διαλογή και ανάκτηση ανακυκλώσιμων ή και άλλων χρήσιμων υλικών (β) μονάδα αερόβιας σταθεροποίησης (κομποστοποίησης) των μηχανικά διαχωριζόμενων βιογενών οργανικών (γ)  Χώρο Ωρίμανσης compost τύπου Α δ) Μονάδα Ραφιναρίας compost τύπου Α.  (ii) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) που θα προέρχονται από διαλογή στη πηγή των βιοαποβλήτων, δυναμικότητας 8.000 t/έτος περίπου, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Δυτικής Αχαΐας, Ερύμανθου και του Δήμου Πατρέων.  Η ΜΕΒ θα αποτελείται από α) Μονάδα κομποστοποίησης, β) Χώρο Ωρίμανσης γ) Μονάδα Ραφιναρίας, ελέγχου και συσκευασίας του υψηλής ποιότητας compost. Η ΜΕΒ θα αποτελείται από ανεξάρτητες παράλληλες γραμμές επεξεργασίας που θα μπορούν να τροφοδοτούνται με διάφορους τύπους βιοαποβλήτων και θα μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη επιπλέον γραμμών.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προβλέπεται στην παράγραφο 2.2.5 της Τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην οποία αναφέρεται το εξής:

«1. ΜΕΑ Δυτικής Αχαΐας (ΜΕΑ1 Αχαΐας) – Δυναμικότητα: 53.032 t/έτος:

Στη μονάδα θα υφίστανται επεξεργασία τα σύμμεικτα απορρίμματα των Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου της ΠΕ Αχαΐας, το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Πάτρας (30%) και το υπόλειμμα των δύο μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων (20% από κάθε μονάδα) που προβλέπονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα. Ενδεικτική θέση στο ΧΥΤΑ/Υ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα).»

Στον Πίνακα 7-2 του ανωτέρω ΠΕΣΔΑ αναφέρεται η προέλευση αποβλήτων στην ανωτέρω ΜΕΑ1, ως εξής:

«Απευθείας συλλογή Δ. Δυτικής Αχαΐας

Απευθείας συλλογή Δ. Ερύμανθου

ΣΜΑ Πάτρας

Υπόλειμμα ΚΔΑΥ Πάτρας (μέσω του ΣΜΑ Πάτρας)

Υπόλειμμα ΜΕΒ1 Αχαΐας

Υπόλειμμα ΜΕΒ2 Αχαΐας (μέσω του ΣΜΑ Πάτρας)»

Επίσης στον Πίνακα 7-3 του ανωτέρω ΠΕΣΔΑ αναφέρεται η δημιουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) ως εξής:

«Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ1 Αχαΐας) δυναμικότητας 10.613 t/έτος, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Δυτικής Αχαΐας, Ερύμανθου και του 54% του Δήμου Πατρέων, με ενδεικτική θέση εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Δυτικής Αχαΐας ή του Δ. Ερύμανθου.»

Διευκρινίζεται ότι στην υπό έγκριση Τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τροποποιείται η δυναμικότητα της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ1 Αχαΐας) από 10.613 t/έτος σε 8.000 t/έτος περίπου.

 

 • Υποέργο 2: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου .

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου αφορούν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το στάδιο των διαγωνισμών και το στάδιο κατασκευής έργων με στόχο την άρτια και έντεχνη κατασκευή του Έργου με βάση τις αντίστοιχες σχετικές Μελέτες έως και την τελική παραλαβή και θέση σε λειτουργία του Έργου. Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα γνωμοδοτεί επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με μελέτες, επίβλεψη, ποιότητα, ασφάλεια, συμβάσεις, ποσότητες, κόστος, χρονοδιαγράμματα, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των επιμέρους έργων.

Σημειώνεται ότι η δημοπράτηση των Υποέργων 1 και 2 θα γίνει με το σύστημα μελέτη – κατασκευή με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

 • Υποέργο 3: Συνδέσεις και μεταφορά ΟΚΩ.0
 • Υποέργο 4: Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνας ή επίβλεψη.
 • Υποέργο 5: Απαλλοτριώσεις

 

 1. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

Οι εγκαταστάσεις θα χωροθετηθούν στο γήπεδο του ΧΥΤ στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

 1. Προϋπολογισμός
Υποέργο 1:         (i) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) (ii) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) 37.432.508,84
Υποέργο 2:         Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου 307.165,11
Υποέργο 3: Συνδέσεις και μεταφορά ΟΚΩ. 320.000,00
Υποέργο 4: Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνας ή επίβλεψη. 50.000,00
Υποέργο 5: Απαλλοτριώσεις 80.000,00
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 38.189.673,95

 

8.Διάρκεια υλοποίησης

Υποέργο 1:         (i) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) (ii) Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) Διάρκεια σε μήνες 30
Υποέργο 2:         Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου Διάρκεια σε μήνες 35
Υποέργο 3: Συνδέσεις και μεταφορά ΟΚΩ. Διάρκεια σε μήνες 7
Υποέργο 4: Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνας ή επίβλεψη. Διάρκεια σε μήνες 30
Υποέργο 5: Απαλλοτριώσεις Διάρκεια σε μήνες 7
Σύνολο Πράξης 40

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ[2]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ[3]

 

 

Έγγραφο / απόφαση 

 

Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Παραχώρηση κατά χρήση για 45 έτη, στο Δήμο Ωλενίας Ν.Αχαΐας, Δημόσιας Δασικής Έκτασης 140.746,91 τ.μ. στη θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα» Δημοτικού Διαμερίσματος Φλόκα του Δήμου Ωλενίας Ν.Αχαΐας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ΦΕΚ Α 38/21-2-2005)
Παραχώρηση κατά χρήση Δημόσιας Δασικής Έκτασης στη θέση «Κάτω Βάθρες» ή «Γκούντα» Τοπικής Κοινότητας Φλόκα, Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας Δήμου 

Δυτικής Αχαΐας για την ανέγερση εγκαταστάσεων Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

– ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

85666/3131 της 29/07/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΒΟΟΡ1Φ-ΨΩΧ)
Ανανέωση της αριθμ. 827/24-11-2009 Άδειας Λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφή Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), 2ης Διαχειριστικής Ενότητας, στη θέση ‘‘Κάτω Βάθρες’’ ή ‘‘Γκούντα’’ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φλόκα, Δ.Ε. Ωλενίας, Δ. Δυτικής Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

134758/3642 της 17/10/2014 

(ΑΔΑ: 6Ι7Υ7Λ6-ΗΑ0)

Ανανέωση της υπ’ αριθ. 6440/19-12-2001 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφερειακής Εν. Αχαΐας» στη θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα», Τ.Κ. Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

– ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

341/17693 της 12/05/2014 

(ΑΔΑ: ΒΙΦΔΟΡ1Φ-13Φ)

Απόφαση 617 της 4/11/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων περί έγκρισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πατρέων Δήμος Πατρέων ΑΔΑ: Β52ΒΩΞΙ-ΧΦΟ
Απόφαση 280 της 9/12/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας περί έγκρισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Δήμος Δυτικής Αχαΐας ΑΔΑ: ΩΑΘΣΩ9Ν-ΡΨΑ 

 

Απόφαση 165 της 30/09/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερυμάνθου περί έγκρισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ερυμάνθου Δήμος Ερυμάνθου ΑΔΑ: ΩΘ4ΤΩΡΕ-ΡΘΩ
Γνωμοδότηση για την Τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος Αρ. πρωτ. 178869/937 της 15/7/2016

 Δείτε ΕΔΩ την εισήγηση του αντιπροέδρου του ΣΥΔΙΔΣ Κ. Παλαιολόγου για τη λύση της προηγούμενης σύμβασης.

Ακολουθήστε μας

6,985ΥποστηρικτέςΚάντε Like
458ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
453ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Newsroom

Εφορία: Λήγει η προθεσμία για ΕΝΦΙΑ, Φόρο Εισοδήματος και ΦΠΑ

Έως την 30η Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι για να ανταποκριθούν σε βασικές φορολογικές υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, έως το τέλος του μήνα θα πρέπει να...
- Advertisement -

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Βροχές και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτ. Ελλάδα

Αλλάζει άρδην το σκηνικό του καιρού, καθώς όπως ενημέρωσε η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, θα υπάρξει μεταβολή από τις πρωινές ώρες της...

Αχαΐα-Ηλεία: Σχέδιο για ιχνηλάτηση των εργατών γης από τις Υγειονομικές Αρχές και την Αστυνομία

Η διενέργεια ελέγχων για κορονοϊό μέσω μοριακών τεστ στους εργάτες γης και τους καλλιεργητές της Δυτικής Ελλάδας ήταν ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν...

Σας ενδιαφέρουν

Εφορία: Λήγει η προθεσμία για ΕΝΦΙΑ, Φόρο Εισοδήματος και ΦΠΑ

Έως την 30η Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι για να ανταποκριθούν σε βασικές φορολογικές υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, έως το τέλος του μήνα θα πρέπει να...

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Βροχές και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτ. Ελλάδα

Αλλάζει άρδην το σκηνικό του καιρού, καθώς όπως ενημέρωσε η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, θα υπάρξει μεταβολή από τις πρωινές ώρες της...

Αχαΐα-Ηλεία: Σχέδιο για ιχνηλάτηση των εργατών γης από τις Υγειονομικές Αρχές και την Αστυνομία

Η διενέργεια ελέγχων για κορονοϊό μέσω μοριακών τεστ στους εργάτες γης και τους καλλιεργητές της Δυτικής Ελλάδας ήταν ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν...

Πότε θα είναι έτοιμη η Πατρών – Πύργου;

Mιλώντας στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Πατρών Πύργου . “Δεσμευτήκαμε ότι θα παραδώσουμε τον κλειστό...

Ο Σύλλογος Αλισσαίων δώρισε μάσκες στους αστυνομικούς της Κ. Αχαΐας

Ο Σύλλογος Αλισσαίων Πείρος την Παρασκευή δώρισε μάσκες στο αστυνομικό τμήμα Κάτω Αχαΐας για την πολύτιμη συμβολή των αστυνομικών στην καταπολέμηση του Covid-19. Ο Σύλλογος...
);