E ΣENA MIΛAΩ!
NAI ΣE ΣENA, ΠOY TA ANEBAZEIΣ MIA – ΔYO MEPEΣ KAI META TA AΠOΣYPEIΣ ΠANIKOBΛHTOΣ!
KPATA ΛOIΠON, ETΣI ΓIA NA ‘XEIΣ NA ΘYMAΣAI, KATI AΠO APIΣTOΦANH: “XEΣAITO ΓAP EI MAXAIΣETO” (ETΣI KAI MAXOTANE ΣIΓOYPA ΘA XEZOTANE).