5 C
West Greece
Αρχική Δυτική Αχαϊα Δυτική Αχαΐα: Σύμβαση μίσθωσης για το πρόγραμμα RESILOC – Σκοπός του έργου,...

Δυτική Αχαΐα: Σύμβαση μίσθωσης για το πρόγραμμα RESILOC – Σκοπός του έργου, ειδικότητα, προσόντα, προθεσμίες

- Advertisement -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για τις ανάγκες του Προγράμματος  RESILOC– HORIZON 2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Tις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις» όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016.
 5. ΤηνΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016«Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων».
 6. Την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 320/2017.
 7. Την υπ’ αριθμ. 60/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο RESILOC–H2020-SU-SEC-2018-2019-20250/H2020-SU-EC-2018, humanfactors, and social, societal, and organizational aspects for disasster-resilient societies, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “HORIZON 2020” για την Έρευνα και την Καινοτομία 2014-2023.
 8. Την υπ’ αριθμ. 833671/01-06-2019 Σύμβαση (Grant Agreement) μεταξύ του Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten For schung E.v. and the research Executive Agency (REA) (‘the Agency’) under the power sofdelegated by the European Commission (‘the commission’), για την δράση με τον τίτλο resilient europe and societies by innovation local communities (RESILOC) όπου περιγράφεται το εύρος του αντικειμένου του εγκεκριμένου έργου, καθώς και η εξειδίκευση και οι ανθρωπομήνες απασχόλησης που απαιτούνται για να υλοποιηθεί.
 9. Την με αριθμ. 12083/12-11-2019 (ΑΔΑ:631ΓΩ9Ν-ΓΝ8) με α/α Α/329 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 12525/13-11-2019 Βεβαίωση την Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων.
 11. Τις επιπλέον ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος RESILOC.

 

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RESILOC: Resilient Europe and Societies by Innovation local Communities»  (HORIZON 2020). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ένα (1) άτομα όπως παρακάτω (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ: Α
Τόπος Εκτέλεσης Ειδικότητα Περιεχόμενο Θέσης Εργασίας Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

 

 

ΔΕ
Διοικητικού

Διοικητική υποστήριξη στην διαχείριση του έργου. Κωδικοποίηση με υποστήριξη της πληροφορικής  στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για την εκπόνηση πακέτων εργασίας στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RESILOC (HORIZON 2020) Η χρονική περίοδος
απασχόλησης με σύμβαση
μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/5/2022  Σε περίπτωση
παράτασης του προγράμματος δίνεται δυνατότητα αντίστοιχης ανανέωσης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού
αντικειμένου
 

 

 

1

 

Στόχος του έργου προσανατολίζεται στη μελέτη του πλαισίου που θα κινηθεί από μια λεπτομερή   συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και των σεναρίων από τις πολλές προσεγγίσεις στην ανθεκτικότητα που υιοθετείται σε όλο τον κόσμο. Τα  αποτελέσματα των μελετών θα οδηγήσουν στον ορισμό ενός συνόλου νέων μεθόδων και στρατηγικών όπου το η αξιολόγηση των δεικτών ανθεκτικότητας μιας κοινότητας θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με προσομοιώσεις σχετικά με τα μέτρα “εάν” εάν ληφθούν.

Το Έργο έχει προγραμματιζόμενο χρόνο υλοποίησης τρία (3) χρόνια, έως την 31/05/2022. Συνοπτικά οι δράσεις του έργου που θα υλοποιηθούν έχουν ως εξής:

 • WP1: Διαχείριση Έργου
 • WP2 – Συγκριτική ανάλυση της ανθεκτικότητας στις κοινωνίες και τις κοινότητες
 • WP3 – Νέες στρατηγικές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας
 • WP4 – Εφαρμογή της πλατφόρμας RESILOC
 • WP5 – Συμμετοχή των κοινοτήτων και δοκιμές πεδίου
 • WP6 – Επικοινωνία και διάχυση
 • WP7 – Συστάσεις σχετικά με στρατηγικές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας
 • WP8 – Διάδοση & Εκμετάλλευση

 

Η απασχόληση θα γίνεται κυρίως με:

 

α.  Συμμετοχή στην Ομάδα διοίκησης του έργου

β.  Συναντήσεις εργασίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή

γ.  Διοργάνωση και συμμετοχή στα workshops και στις δράσεις του Έργου

δ.  Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας

ε.   Υποστήριξη στην σύνταξη σχεδίων δράσεων του Έργου

στ. Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου

ζΈλεγχος και συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών αναφορών, εκθέσεων προόδου του Έργου

η.  Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Β
Τίτλος σπουδών & λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:1.      Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οργανισμών ή άλλος ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.2.      Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

3.      Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένου, (ii) υπολογιστικά φύλλα, (iii) υπηρεσίες διαδικτύου.

4.      Κατοχή ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης και οχήματος ιδιωτικής χρήσης, για την πραγματοποίηση των απαραίτητων μετακινήσεων για τις απαιτήσεις του προγράμματος στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές του δήμου.

5.      Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.      Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε υλοποίηση προγραμμάτων Ορίζοντας 2020 (H2020).

 

Θα συνεκτιμηθούν επιπλέον :

 1. Εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη.
 2. Η εξοικείωση εργασιακής εμπειρίας με το ευρωπαϊκό πρότυπο.
 3. Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας (συμμετοχή σε διακρατικές συναντήσεις εντός και εκτός Ελλάδας)

 

Το αντικείμενο απασχόλησης για τις θέσεις αφορά:

 

 • Υποστήριξη του project manager του έργου στην ορθή υλοποίηση του προγράμματος σε διαχειριστικά και τεχνικά θέματα.
 • Συλλογή δεδομένων και επεξεργασία με πληροφοριακές μεθόδους.
 • Διοικητική υποστήριξη του έργου.
 • Προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται.
 • Σύνταξη όλων των απαραίτητων εκθέσεων και αναφορών.
 • Επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους.

 

Οι μελέτες και οι μέθοδοι θα χρησιμεύσουν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δύο μέσων λογισμικού:

 1. Την απογραφή RESILOC, μια ολοκληρωμένη, ζωντανή δομή συλλογής, ταξινόμησης και χρήσης πληροφοριών για τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες, υλοποιείται ως Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS).
 2. Η πλατφόρμα RESILOC Cloud (βάση δεδομένων) για την αξιολόγηση και τον υπολογισμό των δεικτών ανθεκτικότητας μιας πόλης ή μιας κοινότητας, για την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών και την επαλήθευση των επιπτώσεών τους στην ανθεκτικότητα της κοινότητας. Η πλατφόρμα Cloud, ένας συνδυασμός SaaS και PaaS. Το έργο θα χρησιμοποιήσει τις ενσωματωμένες λύσεις σε τέσσερις δοκιμές πεδίου και θα περιλαμβάνει ένα επικοινωνιακό σχέδιο υψηλού προφίλ, βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στα Social Media πλατφόρμες.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά µε την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος :

 1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του/της υποψηφίου, τα στοιχεία της ανακοίνωσης και η θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση.
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου
 4. Σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ .
 5. Σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος (όπου απαιτείται).Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για τους υποψηφίους που έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγγελματική οργάνωση.
 7. Δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας.
 8. Μόνο για άνδρες) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει  εκπληρώσει τις στρατιωτικές  υποχρεώσεις του  ή  έχει  νόμιμη απαλλαγή και την  αιτία απαλλαγής.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
 • θα αναγράφονται τα στοιχεία της ανακοίνωσης της οποίας θα αποδέχονται πλήρως τους όρους της.
 • θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες :
 • ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 • Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ είναι σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι

 

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά

 

Στρατιωτική θητεία

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από την Ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

 

Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Αλλοδαπής

 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

 

Η παρούσα ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. (www.dimosdymaion.gr)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στο Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας,  Σώσου Ταυρομένεος 50, µε θέμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έργο: RESILOC-HORIZON 2020.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ήτοι από 19/11/2019 έως και 25/10/2019.

 

Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται και δεν αξιολογούνται.

 

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να µη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

 

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων.

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων

 

Η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. (www.dimosdymaion.gr)

 

Πρόσληψη

 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου µε τον/την επιλεχθέντα/είσα υποψήφιο/α. Στη σύμβαση θα αναγράφεται ο χρόνος (ώρες) απασχόλησης κατ’ έτος και το σύνολο του έργου µε τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της σύμβασης. Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και έως τις 31/05/2022 Ο επιλεγείς πριν την αποχώρησή του – λήξη σύμβασης, υποχρεούται στην παράδοση, µε πρωτόκολλο, των φακέλων του έργου, έντυπους και ψηφιακούς, σε μορφή πλήρως κατανοητών από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς του έργου.

 

Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, ο εξωτερικός συνεργάτης που θα επιλεγεί υποχρεούται να εκτελεί το έργο του στην έδρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και σε ώρες που θα καθορίζονται από τον Υπεύθυνο της Πράξης λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες της Πράξης.

Ακολουθήστε μας

6,985ΥποστηρικτέςΚάντε Like
458ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
453ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Newsroom

- Advertisement -

Σας ενδιαφέρουν

);