Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει τους οφειλέτες του ότι βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 έως 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019) παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του νόμου, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Η ρύθμισηέχει ισχύ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή δίδεται περίοδος τεσσάρων (4) μηνών στους πολίτες για να την αξιοποιήσουν.

 

Η αίτηση θα παραλαμβάνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας όπου θα δίδονται πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ρύθμιση (Δεξαμενού 36, Γραφείο 4, ώρες: 09:00 – 13:30, τηλέφωνα 2693360139, 2693360140).

 

Δυτική Αχαΐα: Τα νέα μέλη των Επιτροπών του δήμου

Previous article

Καραμανλής για Πατρών Πύργου – Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2024

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply