Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 19:30, στα Λουσικά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, που βρίσκεται στο Ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Λουσικών, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ¨Έγκριση του Σχεδίου 2ης Τροποποίησης της απόφασης με αριθμ. 1/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΘΓΩ9Ν-Σ7Φ)με θέμα: “Υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράτημα Ρομά” της πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093¨ . Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  ¨Παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) / Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του  Δήμου Δύμης Π.Ε. Αχαΐας»¨.
 Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  ¨Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής αυθαιρέτου για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα Αχαϊκού από τον Νικόλαο Κατριβέση¨ .
 Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ¨Καθορισμός θέσεων για εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού και Παραλίας για την χρονική περίοδο 2020 έως 31-12-2022 (καντίνες)¨ .
 Εισηγητής:  Μάλλιαρης Γρηγόριος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά τον ¨Καθορισμό του αντίστοιχου τιμήματος για την  παραχώρηση θέσεων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την αριθμ.: Κ.Υ.Α.: 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 για το χρονικό διάστημα 2020 και έως 31/12/2022¨.   
 Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον  ¨Καθορισμό  χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, συμπλήρωση της αριθ υπ. αριθ. 53/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί : «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»¨ 
 Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ¨ Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου (πρώην Δημαρχείο Δύμης) με δημοπρασία» ¨ . 
 Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ¨Αποζημίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου και επικείμενων¨.
 Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

9.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων για το έτος  2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  . Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

10.              Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 15/2020   (AΔΑ:Ω0ΛΛΟΚ9Ε-66Ι)  απόφασης του  Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης ( ΟΤΑΔ) περί  «Καθορισμού Οικονομικής εισφοράς των οικογενειών των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2020-2021». 

Αλλάζουν όλα στην Παιδεία: Πανελλήνιες, Λύκειο, «διαγωγή», αξιολόγηση

Previous article

Αυτοψία σήμερα του Αντιπεριφερειάρχη Χ. Μπονάνου στη Γέφυρα της Καλόγριας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.