Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο:

«Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου της ΔΕ Μόβρης Δήμου Δυτικής Αχαΐας»
CPV: 45233120-6
εκτιμώμενης αξίας: 383.064,52 € προ Φ.Π.Α. (24%)
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Σύντομη Περιγραφή έργου:
Για το εν λόγω έργο προβλέπονται να εκτελεστούν οι εξής εργασίες :
 γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες για την ισοπέδωση και προσαρμογή της
υφιστάμενης οδού στην προβλεπόμενη χάραξη
 τοποθέτηση κοκκώδους υλικού για την επίχωση των τμημάτων που απαιτούνται για την προσαρμογή
της υφιστάμενης οδού στην προβλεπόμενη χάραξη
 καθαρισμός και μόρφωση των υπαρχουσών τάφρων στα ερείσματα της οδού
 κατασκευή α’ στρώσης υπόβασης μέσου μεταβλητού πάχους 0,10μ. από κατάλληλα υλικά για τη
δημιουργία των προβλεπόμενων κατά μήκος και εγκάρσιων κλίσεων της οδού
 κατασκευή β’ στρώσης υπόβασης πάχους 0,10μ. από κατάλληλα υλικά
 κατασκευή στρώση βάσης πάχους 0,10μ. από κατάλληλα υλικά
 τοποθέτηση ασφαλτικής προεπάλειψης
 κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής
ασφάλτου.

Η Ιωάννα Καραμπελιά… τσάκωσε τον “Κωνσταντή”

Previous article

Το πρόγραμμα επισκεπτών ιατρών στο Κ.Υ. Κάτω Αχαΐας για τον Ιούλιο

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.