0

Με 28 θέματα η Ημερήσια Διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  17ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 10006/13-09-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Εκλογή μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, λόγω ανεξαρτητοποίησης μέλους της.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, λόγω ανεξαρτητοποίησης μέλους της.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 217 του ν. 3463/2006, αναφορικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής – Ορισμός ημερομηνίας και χώρου παρουσίασης.
Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση  δαπάνης για την διενέργεια του  απολογισμού της Δημοτικής Αρχής.
Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση του ¨Β΄ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ¨.
Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση της αριθ. 11/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων περί: «3η Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων οικονομικού έτους 2018».
Εισηγητής:  Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης»
Εισηγητής:  Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Aνάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Δήμου σε τρίτους.
Εισηγητής: Οικονομόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου από το ελεύθερο εμπόριο.
Εισηγητής: Οικονομόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση της αριθ. 161/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΧΓΩ9Ν-ΜΧΥ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Υποβολής πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης στο Εθνικό Σκέλος Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτος 2018 ΣΑΕΠ 001, με τίτλο ¨Εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας¨ – α) Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Κάτω Αχαΐας, β) Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Αλισσού, γ) Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας και κατασκευή περιφράξεων στο  Γήπεδο Ριόλου ¨.
Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: «ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Υποδράση 19.2.4.3 για την υλοποίηση της πρότασης με τίτλο:  «Ανάπλαση  κέντρων των Ιστορικών οικισμών Σαντομερίου & Πορτών».
Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: «ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Υποδράση 19.2.4.5 για την υλοποίηση της πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή πολιτιστικού χώρου – ανοικτού θεάτρου στην έδρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο Δράση 4.c.1.1-a2 :«Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» για ένταξη του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Σαγαιΐκων της Δ.Ε. Μόβρης.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο Δράση 4.c.1.1-a2 :«Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» για ένταξη του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου».
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: «ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Υποδράση 19.2.4.3 για την υλοποίηση της πρότασης με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Δυτικής Αχαΐας».
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.                 Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ¨ σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV Αριθ. Πρωτ. 40411/2-08-2018 (ΑΔΑ:67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας  «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας » με τίτλο ¨Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις¨ του έργου ¨Αγροτική Οδοποιία Δύμης & Ωλενίας¨  
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης διάρκειας τηςΠρογραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Δήμου Καλαβρύτων για την παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργων για τις ανάγκες του Δήμου μας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18.                 Συζήτηση και Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Λαρίσου’.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
19.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Μόβρης’ 
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
20.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ωλενίας’.  
Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
21.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών Απομάκρυνση Βλάστησης Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Δύμης.
Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
22.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών Απομάκρυνση Βλάστησης Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Μόβρης.
Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
23.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών Απομάκρυνση Βλάστησης Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Ωλενίας.
Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
24.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Εργασίες εκβάθυνσης αλιευτικού καταφυγίου Αλυκών’ .
  Εισηγητής :  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
25.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραγραφή αξιώσεων κατά του Δήμου και λογιστική τακτοποίηση παραστατικών.
  Εισηγητής :  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
26.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου (β΄ τρίμηνο 2018).
  Εισηγητής : Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
27.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των εξόδων κηδείας του πρώην προέδρου της Τ.Κ. Μετοχίου κ. Ελευθέριου Ιωσηφίδη.
  Εισηγητής :  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
28.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με  Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
  Εισηγητής :  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Πήρε Δρόσο στα γκολποστ ο Εθνικός Σαγεϊκων

Previous article

Αεροδρόμιο Αράξου: Ταξίδι γνωριμίας για 46 τουριστικούς πράκτορες της ΤUI Πολωνίας

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

More in Featured