17 C
West Greece
Αρχική Δυτική Αχαϊα Δήμοι: Προσλήψεις για Πολιτική Προστασία, 25 εκατ. για το μεταναστευτικό (ΦΕΚ)

Δήμοι: Προσλήψεις για Πολιτική Προστασία, 25 εκατ. για το μεταναστευτικό (ΦΕΚ)

- Advertisement -

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο ΝΟΜΟΣ_4662/20 του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το «Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος».

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει:

– Ενισχύεται η εκπαίδευση και ο εθελοντισμός, με την δημιουργία Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, στην οποία εντάσσονται η Πυροσβεστική Ακαδημία, η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων.

– Δημιουργείται κάθετη δομή για όλους τους κύκλους διαχείρισης καταστροφών, με έναν Εθνικό Διοικητή, 13 Περιφερειακούς Συντονιστές και 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα, που θα διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και θα διασφαλίζουν το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

– Δημιουργείται Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, (ΕΣΚΕΔΙΚ), που διασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισμό.

– Διασφαλίζεται η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με την δημιουργία Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακού Ταμείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών και Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων.

-Καθιερώνεται και εξασφαλίζεται διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, με την ίδρυση μόνιμου Επιστημονικού Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας, την θέσπιση του ΕΚΕΔΑΠ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών), καθώς και την σύσταση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Κινδύνου και Απειλών και την χάραξη Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου και Καταστροφών.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη δίνονται οι εξής δυνατότητες:

-Δυνατότητα κήρυξης μιας περιοχής σε «ειδική κινητοποίηση» προληπτικά, εν όψει απειλής – και όχι μόνο σε έκτακτη ανάγκη, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, μετά από καταστροφή.

-Δυνατότητα fast track διαδικασιών αδειοδότησης (εντός 90 ημερών) σημαντικών έργων αποκλειστικά πρόληψης, (καθαρισμοί, διάνοιξη δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, μικρών αντιπλημμυρικών έργων κλπ.).

-Υποχρεωτική σύνταξη ειδικών σχεδίων διαχείρισης κρίσεων από δήμους και Περιφέρειες, σε συνάρτηση με τα γενικά σχέδια, που ήδη έχει εκπονήσει η Γ.Γ.Π.Π.. Έτσι ανοίγει ο δρόμος στα αναγκαία έργα, εργασίες πρόληψης σε όλη την επικράτεια, χωρίς γραφειοκρατία και αλληλομετάθεση ευθυνών – και σε ασκήσεις ετοιμότητας για κάθε κίνδυνο.

Υποχρεωτικό το Τμήμα Αυτοτελούς Προστασίας στους δήμους

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 21, καθίσταται υποχρεωτική η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σε κάθε Δήμο, άμεσα υπαγόμενου στο Δήμαρχο. Εξαίρεση αφήνει ο νομοθέτης μόνο για τους Δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων, όπου θα μπορεί να συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Με π.δ. που θα εκδοθεί μέσα σε 6 μήνες, θα καθοριστούν οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, τα περιγράμματα θέσεων με βάση τον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), η διαδικασία πρόσληψης και τα κριτήρια στελέχωσής τους. Η Έκθεση του ΓΛΚ εντοπίζει ότι με τη ρύθμιση προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων, από τη σύσταση των Τμημάτων και την ως εκ τούτου κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση του π.δ.

Έρχονται και προσλήψεις

Επιπλέον, με το ν/σ δίνεται η δυνατότητα:

– Στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί ισχύουσες συμβάσεις σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54 του νομοσχεδίου: «Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία επιβάλλει την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για θέματα εθνικής ασφαλείας, προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των πολιτών, της περιουσίας τους και της προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας, και μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί ισχύουσες συμβάσεις έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών κατά την απόλυτη κρίση της και προς άμεση αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής κατά παρέκκλιση κάθε πρόβλεψης του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως εκάστοτε ισχύει».

-Στους δήμους να προσλάβουν τετραμηνίτες χειριστές μηχανημάτων έργου με διαδικασία αντίστοιχη με αυτή των δασοπυροσβεστών θα έχουν από εδώ και στο εξής οι δήμοι. Πρόκειται για το άρθρο 54, παρ.2: Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ’ εξαίρεση, στο εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης από τους Ο.Τ.Α. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.). Οι προσλήψεις θα μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε περίοδο του έτους ανάλογα με τις ανάγκες και τα σχετικά αιτήματα των δήμων, δηλαδή είτε χειμερινή είτε θερινή.

25 εκατ. στους δήμους που φιλοξενούν μετανάστες-πρόσφυγες

Επίσης, με τα άρθρα 195 έως 197 προβλέπονται επιπλέον κονδύλια στους δήμους που δέχονται στις περιοχές τους μετανάστες και πρόσφυγες:

Αναλυτικά

Άρθρο 195

Καταβολή δημοτικών τελών στους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας

μεταναστών

  1. Από το έτος 2019, στους Δήμους, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών οφείλονται τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας, τα οποία καταβάλλονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως ενιαίο τέλος ανά διαμένοντα σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας.
  1. Το ύψος του τέλους καθορίζεται στο ποσό των δώδεκα και μισό (12,5) ευρώ μηνιαίως κατ’ άτομο εφόσον διαμένει σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας κατά την τελευταία ημέρα του μήνα. Το ύψος του τέλους ανά δικαιούχο δήμο αυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) όταν η αναλογία του αριθμού των διαμενόντων στις μονάδες προς το συνολικό πληθυσμό του Δήμου υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%), κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν η αναλογία υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) όταν η αναλογία υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) αντίστοιχα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας Γενικής Απογραφής Μόνιμου Πληθυσμού που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
  1. Το τέλος αποδίδεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου στους δικαιούχους Δήμους ανά τρίμηνο, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου με την οποία διαπιστώνονται για την τελευταία ημέρα κάθε μήνα: α) ο αριθμός των διαμενόντων ανά μονάδα και ανά Δήμο και β) η αναλογία διαμενόντων και πληθυσμού Δήμου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
  1. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου δύναται να τροποποιείται το ύψος του τέλους ανά διαμένοντα για το σύνολο ή για τμήμα των δικαιούχων Δήμων, καθώς και να προβλέπεται χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων για κάλυψη έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας. Ειδικά για τους Δήμους, η επέλευση ζημίας και το ύψος αυτής διαπιστώνεται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες τους. Με όμοια απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
  1. Ειδικά, για το έτος 2019, το τέλος καθορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε διαμένοντα στις μονάδες φιλοξενίας κατά την 20ή Δεκεμβρίου 2019 και αποδίδεται στους δικαιούχους Δήμους εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, με την απόφαση της παραγράφου 3, με την οποία εξειδικεύεται ο αριθμός των διαμενόντων ανά μονάδα φιλοξενίας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου.

Άρθρο 196

Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων

  1. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, λογαριασμός, με την ονομασία «Ταμείο Αλληλεγγύης», τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Λογαριασμός «Ταμείο Αλληλεγγύης» είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Από τους τόκους που πιστώνονται κάθε εξάμηνο αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς προς τους δικαιούχους και το λειτουργικό κόστος του Ταμείου. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται αμοιβή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
  1. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών.
  1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται ετησίως με το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο «Ταμείο Αλληλεγγύης» δύνανται να μεταφέρονται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το σύστημα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 197

Ενίσχυση Προϋπολογισμού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Για την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και του τέλους ακίνητης περιουσίας προς τους Δήμους και για την υλοποίηση της σύστασης του λογαριασμού «Ταμείο Αλληλεγγύης», εγγράφεται εφεξής πίστωση ύψους μέχρι του ποσού των 50.000.000 ευρώ στον ειδικό φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και σε αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το έτος 2020 θα ενισχυθούν από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

ΝΟΜΟΣ_4662/20

Ακολουθήστε μας

6,985ΥποστηρικτέςΚάντε Like
458ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
453ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Newsroom

Tο φιλότιμο είναι αυτό που έσωσε τη χώρα μας σε όλες τις κρίσιμες καταστάσεις

Της Ασπασίας Ρηγοπούλου* Η άμεση ανταπόκριση, χωρίς δεύτερη σκέψη να μπουν στην πρώτη γραμμή της μάχης εθελοντικά δεκάδες νοσηλεύτριες της χώρας μας, δείχνει το μεγαλείο...
- Advertisement -

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η πρόσκληση: Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ...

Δυτική Αχαϊα: Διακοπή στην υδροδότηση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δυμαίων ενημερώνει ότι μετά την διακοπή ρεύματος προκλήθηκε βλάβη σε δύο κεντρικές γεωτρήσεις εκ των οποίων υδροδοτούνται οι Κοινότητες...

Σας ενδιαφέρουν

Tο φιλότιμο είναι αυτό που έσωσε τη χώρα μας σε όλες τις κρίσιμες καταστάσεις

Της Ασπασίας Ρηγοπούλου* Η άμεση ανταπόκριση, χωρίς δεύτερη σκέψη να μπουν στην πρώτη γραμμή της μάχης εθελοντικά δεκάδες νοσηλεύτριες της χώρας μας, δείχνει το μεγαλείο...

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η πρόσκληση: Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ...

Δυτική Αχαϊα: Διακοπή στην υδροδότηση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δυμαίων ενημερώνει ότι μετά την διακοπή ρεύματος προκλήθηκε βλάβη σε δύο κεντρικές γεωτρήσεις εκ των οποίων υδροδοτούνται οι Κοινότητες...

Νέος ΚΟΚ: Σε ποιές παραβάσεις θα αφαιρούνται οι άδειες και οι πινακίδες κυκλοφορίες;

Σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει το άρθρο 25 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Μικροκινητικότητα που έχει τεθεί σε...

Νέο διάγγελμα Μητσοτάκη – Τι θα ανακοινώσει

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει τυπικά τοlockdown το οποίο έχει επιβληθεί και η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες,...
);