Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο ποταμό Πείρο, πλησίον οικισμού Μοιρέϊκα» με προϋπολογισμό: 1.250.000,00 EURO μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45246410-0 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 85739

Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικά.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

ΦΩΤΟ – Η Δυτική Αχαΐα θρηνεί ακόμα δυο νέους ανθρώπους! Τον Ν. Μουγκογιάννη από το Αχαϊκό και τον Δ. Μπενέτση από τα Σαγέικα

Previous article

Μήπως πρέπει να ενεργοποιηθούμε;

Next article

You may also like

Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος από τους πέντε δημάρχους της Αχαΐας – Ζητούν ανάκληση του μέτρου περιβαλλοντικής εισφοράς των ΦΟΔΣΑ

Οι πέντε Δήμαρχοι της Αχαΐας: Πατρέων Κώστας Πελετίδης, Αιγιάλειας Δημήτρης Καλογερόπουλος, Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς, Καλαβρύτων Θανάσης ...
Δυτική Ελλάδα

Comments

Leave a reply