Σήμερα Παρασκευή και ώρα 19:00,  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, θα γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2019 και Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας .

Εισηγητές: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας . Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

2. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

4. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την έγκριση του σχεδίου κανονισμού διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

5. Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας ¨ Καθαρισμός χειμάρρων ¨ποσού 14.736,18¨

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Αντικατάστασης Κρατήσεων για το έργο: ¨Διέλευση Δικτύου Ύδρευσης κάτω από τις γραμμές του ΟΣΕ σε Λάππα και Βουπράσιο¨ του τέως Δ.Λαρίσου (νυν Δ.Ε. Λαρίσου)του Δήμου Δυτικής Αχαΐας..

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

7. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Εφαρμογή του Προγράμματος Δακοκτονίας στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος

Εισηγητής: Ράθωσης Παναγιώτης , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Διαγραφή από το μητρώο Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών της Κατσαïτη Αρχοντούλας του Γεωργίου.

Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

9. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 18/2019 απόφασης του Ο.Τ.Α.Δ. με θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Ο.Τ.Α.Δ. Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.

10. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διέλευση οχημάτων απορριμματοφόρων στον ΧΥΤΑ Φλόκα.

Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος ΦοΔΣΑ .

11. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με έγκριση αποδοχής ένταξης του δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 ¨ Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities¨