Την Τετάρτη 28 ∆εκεµβρίου, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πραγµατοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση σχετικά µε τα νέα έργα ανάπλασης που πρόκειται να υλοποιηθούν από τον ∆ήµο ∆υτικής Αχαΐας, στα πλαίσια της Προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 και να χρηµατοδοτηθούν µέσω προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, από Ευρωπαϊκούς πόρους.

Η κύρια µελέτη, η οποία πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί άµεσα, αφορά στην επέκταση του έργου ανάπλασης του κεντρικού πυρήνα του σχεδίου πόλης Κάτω Αχαΐας (Β’ Φάση), προς τα ανατολικά και στις κύριες εισόδους της πόλης. Η δεύτερη µελέτη ανάπλασης αφορά στην διαµόρφωση του παραλιακού τµήµατος Κάτω Αχαΐας στη θέση “Καλύβες”, εντός των ορίων του ∆ηµοσίου Κτήµατος, µε την µορφή περιβαλλοντικού πάρκου, µε προτεραιότητα στην ανάπτυξη χρήσεων αθλητισµού και πολιτισµού, ανταγωνιστικών της ευρύτερης περιοχής του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών.

Η πρώτη συνοπτική παρουσίαση των µελετών, κατά το στάδιο στο οποίο βρίσκονται, πραγµατοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο των µελετητών, δι- πλωµατούχο µηχανικό χωροταξίας πολεοδοµίας και περιφερειακής ανάπτυξης Ανδρέα Μάριο Γουβέτα, µε την συµµετοχή της αρχιτέκτονος – πολεοδόµου Χρύσας ∆ιονυσοπούλου. Κατά την παρουσίαση, τονίσθηκε η σηµασία της προγραµµατισµένης επέκτασης του προαστιακού σιδηροδροµικού δικτύου Πατρών στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας και η λειτουργία του υπάρχοντος σιδηροδροµικού σταθµού ως τερµατικού σταθµού, γεγονός που αναµένεται να αυξήσει την επισκεψιµότητα στην περιοχή και να δηµιουργήσει νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες. Για τον σκοπό αυτό, όπως αναφέρθηκε από τον µελετητή, κύρια προτεραιότητα ως προς τον σχεδιασµό των έργων ανάπλασης του κεντρικού πυρήνα και του παραλιακού µετώπου, απο- τελεί η σύνδεση του σιδηροδροµικού σταθµού µε τις περιοχές παρέµβασης και κατ’ επέκταση µε τον οικισµό των Αλυκών, που στο σύνολό τους αποτελούν ένα εν δυνάµει δίκτυο υψηλής επισκεψιµότητας, µε χρήσεις τουρισµού – αναψυχής για την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας και του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών.

Ήδη διερευνάται από την ∆ηµοτική Αρχή η δυνατότητα λειτουργίας οικολογικού λεωφορείου το οποίο θα πραγµατοποιεί κυκλική πορεία, παραλαµβάνοντας τους επισκέπτες από τον σιδηροδροµικό σταθµό και αποβιβάζοντάς τους στις σηµαντικότερες περιοχές ενδιαφέροντος, τουλάχιστον εντός των διοικητικών ορίων της ∆. Ενότητας ∆ύµης, καθώς επίσης και η υλοποίηση του έργου διαµόρφωσης ποδηλατοδρόµου που θα συνδέει τον προαστιακό σταθµό µε το παραλιακό πάρκο που διαµορφώνεται και µε τις Αλυκές. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η τρίτη µελέτη, που αντιστοιχεί στην επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής µελέτης σχεδίου πόλης Κάτω Αχαΐας, από την διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό – συγκοινωνιολόγο Άννα Γόγολα.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της µελέτης Β’ Φάσης ανάπλασης του κεντρικού πυρήνα αποτελεί η οριστικοποίηση των κατευθύνσεων της κυκλοφοριακής µελέτης, ενώ όσον αφορά την µελέτη του παραλιακού τµήµατος εκκρεµεί η ολοκλήρωση της τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής.”

 

ΑΧΑΓΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Previous article

4ηµέρη εκδροµή στο Bansko διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νιφορεΐκων

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

More in Featured